Wojewódzki konkurs o tytuł "Najlepszy w Zawodzie" 2013

WOJEWÓDZKI KONKURS

 

O TYTUŁ:

 

NAJLEPSZY W ZAWODZIE’’

 

I. Organizator

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR1 w GDAŃSKU

 

II. Cel konkursu:

 

1. Zainteresowanie zawodami o profilu mechanicznym

2. Stwarzanie motywacji do podnoszenia poziomu nauczania w zawodach mechanicznych

3. Przybliżanie formy i procedur egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - część praktyczna

 

III. Organizacja konkursu:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas technikum o profilu mechanicznym i uczniów klas Zasadniczych Szkół Zawodowych o profilu mechanicznym ( z wyłączeniem uczniów klasy III ZSZ)

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie technikum mechanicznego ,technikum mechatronicznego, technikum budowy okrętów , technik mechanik okrętowy, blacharz, mechanik precyzyjny, operator obrabiarek skrawających , ślusarz , mechanik - monter maszyn i urządzeń itp...

2. Konkurs składa się z 2 etapów:

 

a)  Etap I - ELIMINACJE SZKOLNE

b)  Etap II - FINAŁ  - w CKP NR1 w Gdańsku

 

3. Etap I - szkoła, która chce wziąć udział w Etapie II wyłania dwóch przedstawicieli na podstawie osiąganych wyników na zajęciach praktycznych lub na podstawie zorganizowanego u siebie konkursu

4. Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania zadania  konkursowego został przedstawiony w załączniku nr1

5. Zgłoszenia uczniów należy dokonać w formie pisemnej na formularzu - załącznik nr 2,3 do dnia 27 marca 2013 r. na adres:

 

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1

ul. Sobieskiego 90

80-216 Gdańsk

Tel./fax  58 341 58  32- t216 GDANSK
te-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

6.Uczniowie biorący udział  w etapie II muszą posiadać ważną  legitymację szkolną i ubranie robocze.

7.Konkurs organizowany   jest  cyklicznie co roku w miesiącu maju.

 

IV. Etap II   konkursu:

 

1. Miejsce Etapu II - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku

ulica Sobieskiego 90

2. Etap II odbędzie się dnia   14 maja 2013 r.( wtorek)  i rozpocznie się

o godzinie  9.00

3. Centrum  zapewnia:

 

a) Dokumentację konkursową dla każdego uczestnika Konkursu gwarantując tajność wyboru zadania konkursowego do momentu rozpoczęcia konkursu (zadanie praktyczne w zaklejonej kopercie, która będzie otwierana  przy wszystkich uczniach biorących udział w Konkursie)

 

b) Pełne wyposażenie pracowni w urządzenia, przyrządy i narzędzia potrzebne do prawidłowego wykonania zadania konkursowego

 

c) Przewodniczącego Komisji Konkursowej, która będzie  osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg Konkursu i rozstrzygającą wszystkie kwestie sporne zaistniałe podczas Konkursu /nie będzie  to osoba, która będzie w Zespole Sędziowskim/

 

d) Zespół Sędziowski, w skład którego będą  wchodziły  osoby posiadające uprawnienia egzaminatorów OKE w zawodzie ślusarz ,  mechanik - monter maszyn i urządzeń ,mechanik precyzyjny itp.

 

e) Dyplomy dla zwycięzców i uczestników Konkursu

 

f) Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników konkursu

 

4. Czas trwania konkursu  wynosi 180 minut. Uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowo 10 minut na zapoznanie się z zadaniem egzaminacyjnym
i magazynem narzędzi

 

V. Ocenianie wykonania zadania konkursowego, klasyfikacja zawodników

ETAP II:

1. Poprawność wykonywanych zadań konkursowych w  ETAPIE II oceniać będą Zespoły Sędziowskie.

2. Ocenianie będzie prowadzone zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zasadniczych szkół zawodowych

3. Zespół będzie oceniał wykonanie zadania praktycznego w 4 obszarach:

I obszar - Planowanie pracy

II obszar- Organizowanie stanowiska pracy,

III obszar - Wykonanie  zadania zgodnie z procesem technologicznym ,  bhp, p poż. i ochroną środowiska.

IV obszar - Prezentacja wykonanego zadania

 

4. Zespoły sędziowskie będą oceniały wykonanie części praktycznej zadania konkursowego na podstawie Arkusza Obserwacji stosując ocenianie kryterialne

 

5. W przypadku jednakowej ilości punktów zwycięzcą konkursu zostaje ten   uczestnik  konkursu, który miał większą ilość punktów w obszarze III -wykonanie. Decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

Renata Kołtuniał

  1. Załącznik nr1
  2. Załącznik nr2
  3. Załącznik nr3
art-sheet-blart-post-body